2-MMC vs. 3-MMC

Ban on 3-MMC | 2-MMC vs. 3-MMC

Why 2-MMC vs. 3-MMC ? Since October 2021, 3-MMC has been included in the Opium Act. This means production,
trade and possession of this product is no longer permitted in the Netherlands. 3-MMC stands at
some researchers better known as “Puss.” It is a product that falls under the group:
synthetic cathinones. Right after 3-MMC was banned, a number of variant
new synthetic cathinones on the market. By a slight modification in the chemical
composition, these products are as yet off the list of the Opium Act and are
therefore legally available. You can think of the following cathinones here:
– 2-MMC
– 3-CMC “Meow”
– 4-MMC “Meow meow”
Below, we take a closer look at 2-MMC as an alternative to 3-MMC, or 2-MMC vs. 3-MMC.

2-MMC a good substitute for 3-MMC?

2-MMC was first found on the European market as early as mid-2014. After the
ban on 3-MMC in 2021, it is actually seen as a suitable alternative. That
these products are in the same ballpark is also evident from the experience of several
researchers. The following effects are mentioned:
– Stimulating / more energy
– Higher alertness
– Sweating
– Increased heart rate
– Feeling confident
– Increased empathy
– Needed social interaction
– Openness
– Use produces a painful sensation on the nose
From multiple experiences, the product appears to have milder effects than 3-MMC.
Interestingly, users describe that although they feel an increase in energy, the
exuberance and the euphoric feeling are clearly less present than with 3-MMC.

The risks of 2-MMC

The main objection to the use of research chemicals is that there are over risks to the
short- and long-term is still little known. The effects and risks can vary from person to person
differences. Also, the effect of this drug in combination with
drugs or other research chemicals.

How do you use 2-MMC?

2-MMC has the same structure as 3-MMC. It comes in a dull, crystalline
form, which is easily changed to a powder form. 2-MMC is available in pellets
or capsules for oral use. In addition, it is commonly sold in powder form or in
crystals (which one grinds into powder oneself) to snort.
The effects after use are noticeable for 3 – 6 hours.

3 MMC operation

3Methylmethcathatone (3mmc) is eand synttheisch stimulans that als eand research chemical becomet gebrumet. Het is eand nieuwe graftiteit at the wereld from psychoactieve drugs those becomet gebrumet at heyt ondersoek afterar the effectand from andhonor stimulansen. Het becomet at kleine doses geïnjecthonord or gebrumet als poeder or tabletten. 3 mmc woperation goes als eand pennyraal stimulerunning middel and farearSatakt eand aantal fysiologische faranderingand, waarunder eand farhoogthe bloeddruk, hdoctorlag, lichaamvoteperatuur and reemhaling. Het heyeft ook eand toename from alertheid and farhoogthe energie. Het farearSatakt ook eand toename from vote and euforie, what bekend staat als eandhigh“. Het callangrijkste effect from the 3 mmc operation is that heyt eand actieve neurotransmitter bevordert, dopamine, those farantwoordelijk is vear heyt farearzaken from euforie and eand farhoogd wellzhis. Datamine becomet ook gebrumet to the concentratie and alertheid at farheyes. Het effect from 3mmc duurt meestal ongeveer eand uur, maar heyt can langer dhours als heyt at hoge doses becomet gebrumet. After heyt gebrume from 3mmc, can eand gebruiker eand farmoeidheid, duizeligheid and eand farminderd geheyugen ervears.

Additional information

Perhaps also interesting for you to read? In a previous blog we wrote last year, we talk about the difference between 3-CMC and 3-MMC. You can read this blog here.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2-MMC kristalbrok | 2-MMC kristalbrokken | 3 mmc werking

2-MMC vs. 3-MMC

Verbod op 3-MMC | 2-MMC vs 3-MMC

Waarom 2-MMC vs 3-MMC ? Sinds oktober 2021 is 3-MMC opgenomen in de Opiumwet. Dit betekent dat de productie,
handel en het bezit van dit product in Nederland niet langer is toegestaan. 3-MMC staat bij
sommige onderzoekers beter bekend als “Poes”. Het is een product dat valt onder de groep:
synthetische cathinonen. Direct na het verbod op 3-MMC kwamen er als variant een aantal
nieuwe synthetische cathinonen op de markt. Door een kleine aanpassing in de chemische
samenstelling vallen deze producten vooralsnog buiten de lijst van de Opiumwet en zijn
daardoor legaal verkrijgbaar. Je kunt hier denken aan de volgende cathinonen:
– 2-MMC
– 3-CMC “Miauw”
– 4-MMC “Miauw miauw”
Hieronder gaan we nader in op 2-MMC als alternatief voor 3-MMC oftewel 2-MMC vs 3-MMC.

2-MMC een goede vervanger voor 3-MMC?

2-MMC is halverwege 2014 al voor het eerst op de Europese markt aangetroffen. Na het
verbod op 3-MMC in 2021 wordt het daadwerkelijk gezien als een geschikt alternatief. Dat
deze producten in hetzelfde straatje passen blijkt ook uit ervaring van meerdere
onderzoekers. De volgende effecten worden genoemd:
– Stimulerend / meer energie
– Hogere alertheid
– Zweten
– Verhoogde hartslag
– Zelfverzekerd gevoel
– Verhoogde empathie
– Behoefde sociale interactie
– Openheid
– Gebruik geeft een pijnlijk gevoel aan de neus
Uit meerdere ervaringen blijkt het product een mildere werking te hebben dan 3-MMC.
Opvallend is dat gebruikers beschrijven dat ze wel een toename van energie voelen, maar de
uitbundigheid en het euforische gevoel zijn duidelijk minder aanwezig dan bij 3-MMC.

De risico’s van 2-MMC

Het grootste bezwaar tegen het gebruik van research chemicals is dat er over risico’s op de
korte en lange termijn nog weinig bekend is. De effecten en risico’s kunnen per persoon
verschillen. Ook is er nog onduidelijkheid over het effect van dit middel in combinatie met
medicijnen of andere research chemicals.

Hoe gebruik je 2-MMC?

2-MMC heeft dezelfde structuur als 3-MMC. Het wordt geleverd in een doffe, kristalachtige
vorm, die eenvoudig te veranderen is naar een poedervorm. 2-MMC is verkrijgbaar in pellets
of capsules voor oraal gebruik. Daarnaast wordt het veel verkocht in poedervorm of in
kristallen (die men zelf vermaalt tot poeder) om te snuiven.
De effecten na gebruik zijn 3 – 6 uur merkbaar.

3 MMC werking

3Methylmethcathinone (3mmc) is een synthetisch stimulans dat als een research chemical wordt gebruikt. Het is een nieuwe entiteit in de wereld van psychoactieve drugs die wordt gebruikt in het onderzoek naar de effecten van andere stimulansen. Het wordt in kleine doses geïnjecteerd of gebruikt als poeder of tabletten. 3 mmc werking gaat als een centraal stimulerend middel en veroorzaakt een aantal fysiologische veranderingen, waaronder een verhoogde bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur en ademhaling. Het heeft ook een toename van alertheid en verhoogde energie. Het veroorzaakt ook een toename van stemming en euforie, wat bekend staat als eenhigh“. Het belangrijkste effect van de 3 mmc werking is dat het een actieve neurotransmitter bevordert, dopamine, die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van euforie en een verhoogd welzijn. Dopamine wordt ook gebruikt om de concentratie en alertheid te verhogen. Het effect van 3mmc duurt meestal ongeveer een uur, maar het kan langer duren als het in hoge doses wordt gebruikt. Na het gebruik van 3mmc, kan een gebruiker een vermoeidheid, duizeligheid en een verminderd geheugen ervaren.

Extra informatie

Wellicht ook interessant voor je om te lezen? In een eerdere blog die we vorig jaar hebben geschreven vertellen we over het verschil tussen 3-CMC en 3-MMC. Deze blog lees je hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven