Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ZZZZAP https://zzzzap.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Lees alles over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

ZZZZAP
T 06 20 34 71 76
E [email protected]

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
voor het
gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de
consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering. 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Bij
verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd
worden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen
14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken
dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is
de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending
overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de
consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van
het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening
van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft
geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid
1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

Artikel 12 – Duurtransacties:

duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het
mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

General terms and conditions ZZZAP https://zzzzap.nl

Table of contents

Article 1 – Definitions.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability.

Article 4 – The offer

Article 5 – The Agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Costs in case of withdrawal

Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal.

Article 9 – The price

Article 10 – Conformity and warranty

Article 11 – Delivery and execution

Article 12 – Duration transactions: duration, termination and renewal Article 13 – Payment

Article 14 – Complaints procedure

Article 15 – Disputes

Article 16 – Additional or different provisions

Article 1 – Definitions.

For the purposes of these terms and conditions, the following definitions shall apply:

1. Reflection period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal; Read all about reflection period.

2. Consumer: the natural person who is not acting in the exercise of a profession or business and enters into a distance contract with the entrepreneur;

3. Day: calendar day;

4. Duration transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over time;

5. Durable medium: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the distance contract within the withdrawal period;

7. Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur makes available that a consumer can fill out when he wants to exercise his right of withdrawal.

8. Entrepreneur: the natural or legal person offering products and/or services to consumers at a distance;

9. Distance contract: an agreement in which, within the framework of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for distance communication;

10. Technique for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur having come together simultaneously in the same room.

11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

ZZZZAP
T 06 20 34 71 76
E [email protected]

Article 3 – Applicability.

1. These general terms and conditions apply to every offer of the entrepreneur and to every distance contract and order concluded between entrepreneur and consumer.

2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions shall be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, prior to the conclusion of the distance contract, it will be indicated that the general terms and conditions are available for inspection at the operator and they will be sent free of charge to the consumer as soon as possible upon request.

3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer electronically in such a way that it can be easily stored by the consumer on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general conditions can be consulted electronically and that, at the consumer’s request, they will be sent electronically or otherwise free of charge.

4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general conditions, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis, and in the event of conflicting general conditions, the consumer may always rely on the applicable provision that is most favorable to him.

5. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially void or annulled, the agreement and these terms and conditions shall remain in force for the rest and the provision in question shall be replaced without delay in mutual consultation by a provision that approximates the purport of the original as closely as possible.

6. Situations not covered by these general terms and conditions should be judged “in the spirit” of these general terms and conditions.

7. Uncertainties regarding the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions shall be interpreted “in the spirit” of these general terms and conditions.

Article 4 – The offer

1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this shall be expressly stated in the offer.

2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.

3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, they are a true representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind the entrepreneur.

4. All images, specifications data in the offer are indicative and cannot be a reason for compensation or dissolution of the agreement.

5. Images accompanying products are a true representation of the products offered. Operator cannot guarantee that the displayed colors exactly match the true colors of the products. 6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations are, which are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

the price including taxes;

the cost of shipping, if any;

the manner in which the agreement will be established and what actions are necessary to do so; whether or not the right of withdrawal applies;

The method of payment, delivery and performance of the agreement;

the period for acceptance of the offer, or the period within which the trader may adjust the price

guarantees;

the amount of the rate for distance communication if the cost of using the technique for

remote communications are charged on a different basis than the regular base rate for the

means of communication used;

Whether the contract will be archived after its conclusion, and if so in which it can be accessed by the consumer;

the way in which the consumer, before concluding the contract, can check and, if desired, rectify the data provided by him under the contract;

any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement may be concluded;

the codes of conduct to which the trader has submitted and the manner in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and

The minimum duration of the distance contract in the case of an endurance transaction.

Article 5 – The Agreement

1. The agreement, subject to the provisions of paragraph 4, is concluded at the time of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the conditions set forth therein.

2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur shall immediately confirm electronically the receipt of the acceptance of the offer. As long as the agreement of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.

3. If the agreement is established electronically, the entrepreneur shall take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transfer of data and shall ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.

4. The entrepreneur can inform himself – within legal frameworks – whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reason not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or application or to attach special conditions to the implementation.

5. The entrepreneur will include with the product or service to the consumer the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible way on a durable data carrier:

The visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;

the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear indication of the exclusion of the right of withdrawal;

the information on warranties and existing after-purchase service;

the data included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this data to the consumer before the execution of the agreement;

the requirements for termination of the contract if the contract has a duration of more than one year or is of indefinite duration.

6. In the case of a duration transaction, the provision of the previous paragraph applies only to the first delivery. 7. Each agreement is entered into under the conditions precedent of sufficient availability of the products in question.

Article 6 – Right of withdrawal

On delivery of products:

1. When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the agreement without giving reasons for 14 days. This cooling-off period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative previously designated by the consumer and made known to the entrepreneur.

2. During the reflection period, the consumer will handle the product and its packaging with care. When the seal is broken, your order is final and cannot be returned. If the consumer exercises his right of withdrawal, he will return the product with all delivered accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

3. If the consumer wishes to exercise his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days, after receiving the product. Notification should be made by the consumer using the model form or by any other means of communication such as e-mail. After the consumer has expressed his desire to exercise his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered items were returned in a timely manner, for example through proof of shipment.

4. If the customer has not made known after the expiration of the periods mentioned in paragraphs 2 and 3 that he wants to use his right of withdrawal or has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

1. If the consumer exercises his right of withdrawal, no more than the cost of return shipment shall be borne by him.

2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but at the latest within 14 days after revocation. This is subject to the condition that the product has already been received back by the merchant or conclusive evidence of complete return can be provided. Refunds will be made through the same payment method used by the consumer unless the consumer expressly authorizes another payment method.

3. If the product is damaged due to careless handling by the consumer himself, the consumer is liable for any decrease in value of the product.

4. The consumer cannot be held liable for depreciation of the product if not all legally required information on the right of withdrawal has been provided by the entrepreneur, this should be done before the conclusion of the purchase agreement.

Article 8 – The price

1. During the validity period stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no control, with variable prices. This link to fluctuations and the fact that any prices mentioned are target prices are mentioned with the offer.

3. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.

4. All prices are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors. In case of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the incorrect price.

Article 9 – Conformity

1. The trader guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the legal provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the agreement. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

Article 10 – Delivery and execution

1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.

3. Subject to what has been stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the consumer will be informed about this within 30 days after the order was placed. In this case, the consumer has the right to dissolve the contract without cost. The consumer is not entitled to compensation.

4. All delivery dates are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated deadlines. Exceeding a deadline does not entitle the consumer to compensation.

5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution.

6. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will make every effort to make available a replacement item. At the latest upon delivery, clear and understandable notice will be given that a replacement item is being delivered. Replacement items cannot exclude the right of withdrawal. The cost of any return shipment shall be borne by the entrepreneur.

7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed.

Article 11 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicized complaint procedure and handles the complaint in accordance with this complaint procedure.

2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted to the entrepreneur fully and clearly described within 2 months after the consumer has found the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the operator will respond within the 14-day period with a notice of receipt and an indication of when the consumer can expect a more detailed response.

4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is amenable to the dispute settlement procedure.

5. In case of complaints, a consumer should first turn to the entrepreneur. It is also possible to file complaints through the European ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Web store is currently not affiliated with a quality mark with a dispute committee.

6. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.

7. If a complaint is found to be justified by the entrepreneur, the entrepreneur will, at his discretion, either replace or repair the delivered products free of charge.

Article 12 – Disputes.

1. Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions relate are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer resides abroad. 2. The Vienna Sales Convention shall not apply.

Article 13 – Additional or different provisions

Additional provisions or provisions that deviate from these general conditions may not be to the detriment of the consumer and should be recorded in writing or in such a way that the consumer can be stored in an accessible manner on a durable data carrier.

Shopping Cart
Scroll to Top